Analyse BI gebruikersadoptie

Omschrijving

In het kader van mijn stage heb ik een studie uitgevoerd naar middelen om de adoptiegraad van BI oplossingen te verhogen binnen een onderneming.

De studie werd gebaseerd op het werk van enkele onderzoekers uit de toegepaste gedragspsychologie, met name C.K. Hou, Y.W. Chang, R. Skyrius en T. Azjen. Verder werden extra bronnen gezocht om conclusies extra te staven of ontkrachten.

De studie richt zich op het psychologische aspect van adoptie en identificeert enkele focuspunten waarop gewerkt kan worden. Deze focuspunten werden onder meer afgeleid uit het Technology Acceptance Model (TAM), de decomposed Theory of Planned Behavior (dTPB) en de Technology, Organization & Environment (TOE) en Diffusion of Innovation frameworks.

Dit geschetste theoretisch kader werd naderhand bij de stage gebruikt om concrete oplossingen voor te stellen om de adoptiegraad van BI bij ASML te verhogen.

Hiermee kan ik aantonen dat ik informatie van zowel mijn vakgebied als buiten mijn vakgebied kan verzamelen, onderzoeken en evalueren op bruikbaarheid, om zo tot een conceptueel model te komen dat binnen de eisen van de vraagstelling valt.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Analyse BI gebruikersadoptie

Analyse IJzertijdstructuren Geel-Eikevelden

Omschrijving

Tussen mei 2011 en juni 2012 heb ik een grootschalige vlakdekkende opgraving uitgevoerd te Geel - Eikevelden. Met een variërend team van 5 tot 15 mensen werd tijdens deze periode bijna 9000 sporen van menselijke activeit opgegraven op een oppervlakte van net geen 4 hectaren. Er werden sporen aangetroffen van de IJzertijd tot en met de middeleeuwen, met verschillende bewoningsclusters en begravingen uit alle tussenliggende periodes. Dit maakt dat deze site als bewijs geldt voor een vroege, maar niet continue, bewoning in het gehucht Sint Dymphna en een waardevolle bron van informatie is voor de archeologie in het Maas-Demer-Schelde bekken.

Het rapport van deze opgraving telt 1090 blz, catalogus en bijlagen inclusief. Uit dit document heb ik een klein deel geselecteerd, met name de analyse van de IJzertijd structuren om aan te voeren als bewijsstuk. De analyse bekijkt de aangetroffen sporen en toetst deze aan resultaten uit de literatuur om zo tot een gepaste classificering en datering te komen.

Om tot deze conclusies te komen zijn tientallen literaire bronnen doorgenomen en gebruikt als referentiemateriaal. Hierdoor kan ik dan ook aantonen dat ik in staat ben om uit grote hoeveelheden informatie de essentie te vatten en op een duidelijke en eenduidige manier te presenteren. Ook kan ik mijn argumentatie onderbouwen met feiten om zo tot een weloverwogen conclusie te komen.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Analyse IJzertijdstructuren Geel-Eikevelden

Nacht van de Ondernemende Student

Omschrijving

Tijdens de 'Nacht van de Ondernemende Student 2016' werd aan de aanwezige studenten een vraag gesteld door Janssen Pharmaceutica. De vraag bestond erin een oplossing te zoeken voor de problematiek van aidspreventie in Afrika, gekoppeld aan het motiveren van besmette patiënten voor het tijdig innemen van hun medicatie.

Het doel van deze vraag was een concept te bedenken voor een sensibiliseringscampagne die in te zetten was in héél Afrika.

Het voorstel van mijn team bestond erin 2 kernelementen van de Afrikaanse samenleving hiervoor te gebruiken, namelijk voetbal en toneel. Getroffen door ons voorstel werden wij door de jury gekozen tot laureaten van deze editie.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik relevante gegevens kan interpreteren en dat ik kan doen binnen de eisen van de klant. Daarnaast kan ik dit vertalen naar een conceptueel model dat een totaal oplossing biedt voor het probleem, maar toch eenvoudig genoeg is om werkbaar te zijn.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Plan van aanpak en business canvas model

Maken en onderhouden van een BI community bij ASML

Omschrijving

Een laatste luik van de stage bestond erin oplossingen te bieden voor het bouwen en onderhouden van een online knowledge community. Als aanzet voor het formuleren van oplossingen werd eerst een studie gemaakt van modellen en oplossingen in de literatuur. Als framework werd gekozen voor het "Knowledge contrubution model" van Ye (2015). Dit model stoelt op community en leadership support als trigger voor knowledge contribution.

Community support wordt daarbij ondersteund door de ratio waarop vragen van users beantwoord worden (Pro-sharing norm) en de graad waarop de informatienood van gebruikers vervuld wordt. Leadership support wordt ondersteund door erkenning en aanwezigheid van de community leiders.

Met deze analyse en voorstellen werd getracht een oplossing te bieden voor het complexe probleem van het opzetten en levend houden van een online kennisgemeenschap. Het conceptuele model die de oplossingen omvat zou de Big Data & Advanced Analytics afdeling van ASML in staat moeten stellen dit te realiseren.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Building an online community

Offerte archeologische opgraving Lille-Veenakkers

Omschrijving

De offerte voor het project Lille Veenakkers werd door mezelf gemaakt na prijsvraag door notaris M. Nolens uit Lille. Tijdens een vooronderzoek van het desbetreffend perceel werden sporen uit de middeleeuwen aangetroffen. De prijsvraag is een weerslag van de geraamde tijds-, personeels- en materiaalbezetting voor het opgraven van deze site, tezamen met de kostprijs per onderdeel. De offerte is voor een vlakdekkende opgraving van circa twee weken.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik zowel de functionele als niet-functionele eisen van een klant kan interpreteren en dit kan omzetten naar een werkbaar budget. Bij dit budget houd ik tevens rekening met de vereisten van het bedrijf en de wettelijke aspecten/termijnen die van toepassing zijn.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Offertedocument Lille-Veenakkers

Dashboard TIBCO Spotfire

Omschrijving

Tijdens mijn stage verzamelde ik gegevens via een online survey die werd gestuurd naar BI gebruikers uit drie verschillende afdelingen bij ASML. Om een beter zicht te krijgen op de resultaten van de survey, bouwde ik een rapport in TIBCO Spotfire, met acht dashboards.

De eerste zes dashboards focussen op een ander element van de onderliggende methodiek van de survey, de laatste twee bevatten correlaties tussen verschillende variabelen. Dit laatste om te trachten te achterhalen welk element of welke invalshoek een invloed heeft op de andere variabelen.

Van het rapport werden twee versies gemaakt. De eerste versie werd in het onderzoek gebruikt en bevat een ongewijzigde databron en alle origineel voorziene tabellen. De tweede versie bevat gefilterde content. Uit de databron werden alle vrije invoervelden verwijderd en de tabellen in het dashboard die deze antwoorden bevatten werden ook verwijderd. Dit omdat deze versie van het rapport publiek toegankelijk is gemaakt naar alle personeelsleden van ASML en omdat de antwoorden in de vrije invoervelden ingegeven zijn met de achterliggende gedachte van een anonieme survey.

Dit rapport toont aan dat ik oplossingen kan bouwen in de vooropgestelde scope en binnen een (onbekend) bepaald platform. De resulaten van het rapport zijn naderhand uitvoerig besproken en gebruikt voor verdere analyse en het voorstellen van oplossingen.

Klik op de foto om te vergroten.

Spotfire rapport eerste dashboard met algemene informatie Spotfire dashboard met een weergave van de BI tool performance

Voorstellen voor de verhoging van BI adoptie bij ASML

Omschrijving

Dankzij de verzamelde data van een survey en uit additionele captatiemethodes konden er methodes voorgesteld worden die de adoptie van BI bij ASML konden verhogen. Deze methodes werden gevat in onderstaand schema. Centraal staat het startpunt van het ganse werkprogramma, namelijk werken op de visibiliteit van BI binnen de organisatie. Dit kan door een nieuwe portaal en door regelmatige meetups waarbij kennis wordt gedeeld.

Vervolgens bleek uit de survey dat training en het zoeken naar hulp bij problemen twee vaak voorkomende problemen waren. Hierrond werden ook aanbevelingen gedaan. Tijdens de uitgevoerde interviews bleek dat sommige departementen problemen hadden met de stabiliteit van de rapportage. Vooral tijdens piekmomenten bleek dat sommige rapporten, die op die momenten veelvuldig gebruikt worden, niet aan de vraag kunnen voldoen. Aangezien vertrouwen in een platform primordiaal is voor het gebruik ervan werd dit werkpunt dus ook in het verbetermodel opgenomen.

Tot slot werden er ook werkpunten opgelijst met betrekking tot efficientie en controle. Efficiëntie stelt de eindgebruikers in staat meer voldoening te halen uit hun gepresteerde rapportage, door onder meer het implementeren van versie controle of een gestandardiseerd, algemeen aanvaard, sjabloon.

Controle aan de andere kant stelt IT in staat een beter zicht te krijgen op het gebruik van BI waardoor ze beter kunnen inschatten waar de pijnpunten liggen en hiervoor efficiëntere oplossingen kunnen voorzien.

Dit hoofdstuk werd gestructureerd aan de hand van een PICK matrix. Deze matrix komt uit de Lean Six Sigma methodologie en plot de business value van een voorstel tegenover de effort die het kost om het voorstel te implementeren.

Door deze aanbevelingen kan ik aantonen dat ik IT oplossingen kan ontwerpen binnen de gestelde vraagstelling en vereisten. Ik hou hierbij de wensen van de eindgebruikers in gedachten en tracht met zo min mogelijk ingrepen het maximum aantal problemen op te lossen.

Ook kan ik aantonen dat ik op zoek ga naar innovatie, zonder de vraagstelling van de eindgebruikers uit het oog te verliezen. Ik ben creatief in mijn oplossingen, maar zoek tijdig externe hulp van collega's of mijn mentor indien ik dit nodig heb. Door het vooraf uitgevoerde bureauonderzoek ben ik op de hoogte van de best-practices inzake BI adoption en ook dit neem ik mee in mijn oplossingen. Tot slot toon ik een voldoende mature ingesteldheid om zelfstandig een project uit te werken.

Het bijgevoegde document laat zien dat ik mijn redenering en de motivatie voor deze oplossingen goed kan documenteren.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Voorstellen voor de verhoging van BI adoptie bij ASML

Een nieuwe portaalsite voor de BDA CC afdeling van ASML

Omschrijving

Als een van de oplossingen voor de verhoging van de BI adoptie bij ASML werd voorgesteld een nieuwe portaalsite in te richten voor het Big Data & Advanced Analytics Competence Center. Deze nieuwe portaalsite geeft zowel de nieuwe interne matrixstructuur weer die sinds 1 mei 2018 in gebruik is, als de verschillende value streams en platformen die worden ondersteund door het BDA CC.

Deze onderverdeling stelt de business gebruiker in staat te navigeren in twee dimensies. Allereerst kunnen mensen die informatie zoeken over een bepaalde value stream deze vinden bovenaan de tabel. Door te klikken op de categorienaam wordt een nieuw emailvenster geopened naar de value stream owner om zo vragen gericht te bundelen. Standaard wordt het onderwerp ingevuld met "<BDA Portal> Request for Information" om zo aan te geven dat de mail gegenereerd werd door gebruik te maken van de portaalsite.

Onderaan kunnen gebruikers informatie vinden over de verschillende platformen die IT aanbiedt. Zo kunnen ook gebruikers die enkel iets over Spotfire of High Performance Computing zoeken snel geholpen worden.

Tot slot werden de bestaande addins herschikt om bepaalde content meer te profileren. Zo kregen de nieuws topics een prominentere plaats en werden de events ook meer geprofileerd.

Door de bouw van dit portaal kan ik aantonen dat ik kan werken met bestaande bouwstenen. Het is gemaakt in de starre omgeving van SharePoint. Alle indeling, styling en logica werden als html en css in de addin zelf toegevoegd. Dit betekende dat er soms creatief omgesprongen moest worden met de beperkte mogelijkheden van inline css om toch het gewenste resultaat te bereiken.

Ook kan ik aantonen dat ik in staat ben bestaande IT oplossingen aan te passen naar de huidige standaarden en eisen van een bedrijf.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Portaalsite voor de BDA CC afdeling van ASML

Izanami World of Warcraft guild website

Omschrijving

Voor het vak Mean Stack Lite maakte ik in het eerste semester van het derde jaar een website in Angular 5. De minimale vereisten voor deze website waren: maak een site met 4 views en connectie met een data bron. Uit interesse heb ik deze opdracht veel verder uitgewerkt dan nodig met user authentication, role-based content, file upload en management en nog vele andere features.

De website wordt momenteel gebruikt, hoewel mijn activiteit in het spel op een laag pitje staat.

Meer informatie

Website

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Izanami.net website

Homepagina Izanami website Beheerspagina nieuwsitems op de homepagina

Project Cordova - Phonegap 2ITF

Omschrijving

Voor het vak Cordova - Phonegap van het tweede jaar IT Factory werd gevraagd een mobiele toepassing te ontwikkelen voor Android smartphones. Het onderwerp voor de opdracht was vrij te kiezen. Ik koos om een applicatie te maken voor mijn zoontje. Hij is grote fan van Lego sets en doet niets liever dan ganse dagen in de catalogus bladeren. Als wij echter vragen een selectie te maken voor een verjaardag of andere gelegenheid is dit vaak moeilijk te onthouden.

Zo ontstond het idee voor de Lego Wishlist. De Lego catalogus in een mobiele applicatie, met een knop om sets aan een favorieten lijst toe te voegen. Zo kunnen wij als ouders direct zien wat hij leuk vindt en wat bovenaan de lijst staat.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik mijn veilige IT-oplossingen kan ontwerpen met aandacht voor gemaakte afspraken. Als basis voor mijn ontwerp heb ik mij laten inspireren door het Material design, hetgeen momenteel als standaard voor mobiele apps geldt.

Ook kan ik bewijzen dat ik een framework kan gebruiken. De applicatie maakt gebruik van het Materialize framework in combinatie met Cordova plugins.

Meer informatie

Website

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Project Cordova - Phonegap

Survey over het gebruik van BI bij ASML

Omschrijving

Tijdens mijn stage heb ik een survey uitgevoerd om het gebruik van BI door de medewerkers van enkele departementen in ASML te achterhalen. De vragen voor deze survey werden verzameld uit enkele werken die hun oorsprong hebben in de toegepaste gedragspsychologie, meer bepaald uit de verschillende entiteiten van de 'decomposed Theory of Planned Behavior'. Om de specifieke situatie van ASML te vatten werden nog een aantal doelgerichte vragen opgesteld en toegevoegd aan de mogelijke survey vragen.

Vanuit een poule van meer dan 60 vragen werden er 40 geselecteerd voor de uiteindelijke survey, waarop een groot deel van mijn bachelorproef gebaseerd is. Het opstellen van de survey in SurveyGizmo, het uitvoeren en verwerken van de gegevens duurde ongeveer 2 weken. Het resultaat van deze verwerking is te zien bij de competentie 'Realiseren'

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik oplossingen kan configureren en aanpassen zodat ze beantwoorden aan de behoeften van een organisatie.

Trust Digital hackathon door Van Roey.be

Omschrijving

Op woensdag 3 mei 2017 heb ik samen met collega Mattia Andronico meegedaan aan een hackaton. Deze werd georganiseerd door Van Roey.be en deelnemers konden zich inschrijven voor een applicatie-, infra- of BI-luik.

Gezien mijn gekozen afstudeerrichting heb ik uiteraard gekozen voor het BI gedeelte.

Bij aanvang van de hackaton werd ons een vraagstelling voorgelegd. De opdracht bestond er in, om uit een gegeven ERP systeem met bedrijfsdata informatie te genereren die van enig nut zou zijn in een bedrijfsomgeving. Een tweede luik van de opdracht was dat deze informatie doorzoekbaar zou moeten zijn door middel van "natural language queries".

Samen met Mattia heb ik mij gericht op de sales en de betrokken verkopers. Allereerst hebben we getracht weer te geven hoeveel openstaande facturen er nog waren en welke verkoper het meest factureerde. Vervolgens hebben we getracht te achterhalen wat de werkgebieden zijn van de verschillende verkopers, en waar de hotspots liggen met de grootste openstaande tegoeden. Tot slot hebben we ons gefocust op de marges per product.

Met deze informatie hebben we niet alleen gepoogd in kaart te brengen welke verkopers het actiefst zijn, maar ook wie de beste prijzen onderhandelt voor het bedrijf en welke de trouwst betalende klanten zijn.

Samen met collega Mattia ben ik uitgeroepen als winnaar van de BI challenge. Getuige hiervan is het artikel dat te vinden is via de link hierboven en het dashboard in PowerBI dat te raadplegen is door op de foto hierboven te klikken.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik een IT oplossing kan aanpassen zodat ze blijft beantwoorden aan de veranderende behoeften van een organisatie. Ik kan nieuwe tabellen genereren uit een bestaande dataset en hieruit nieuwe data genereren. Met deze data kan ik vragen beantwoorden die de business kan helpen beslissingen te nemen of te onderbouwen.

Meer informatie

Webartikel

Klik op onderstaande link om de tekst van het bewijsstuk te openen:

Studenten zijn creatief met software - Made in Kempen

Beheer eigen webdomein dirkmervis.be

Omschrijving

Aan het begin van het eerste jaar werd gevraagd een eigen webruimte te voorzien voor de webdesign vakken. Een logische keuze viel toen op webruimte van Sinners, maar tijdens het tweede jaar groeide het besef dat een eigen webruimte met domein toch beter was. Vandaar heb ik mijn eigen domein aangekocht met webruimte bij een provider waar ik nu mijn eigen site/portfolio host.

Het maken en optimaliseren van de site, het instellen van de webruimte en het beheer wordt allemaal door mezelf gedaan.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik in staat ben de beste IT oplossingen uit te zoeken, deze te installeren en configureren en ook te beheren.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Beheer van het domein dirkmervis.be

Website

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

www.dirkmervis.be

Pitch voor de ondernemersjury van Hack the Future 2017

Omschrijving

In november 2017 deed ik met collega Mattia Andronico mee aan de Hack the Future hackathon van de Cronos Groep. Delegaties van alle hogescholen en universiteiten van Vlaanderen mochten die dag het beste van zichzelf laten zien in 11 verschillende disciplines. Van elke discipline werd één team gekozen om mee te dingen voor de hoofdprijs bij de ondernemersjury. Voor de BI challenge kregen wij die eer.

Er werd gevraagd een pitch te brengen voor een panel van ondernemers die geen affiniteit hadden met IT. Tijdens die pitch moesten we onze oplossing voor de vraagstelling van de BI challenge zo goed mogelijk uitleggen.

Van de 11 pitches werd de onze als beste bevonden, waardoor we de hoofdprijs wonnen.

Hiermee kan ik aantonen dat ik goed kan communiceren, rekening houdend met het doelpubliek, maar zonder de focus te verliezen op de over te brengen boodschap.

Meer informatie

Video

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Bekendmaking juryprijs

Artikel in het vaktijdschrift Lunula Archaeologia Protohistorica

Omschrijving

In het kader van de opgraving te Geel - Eikevelden heb ik een artikel geschreven voor het wetenschappelijke tijdschrift Lunula Archaeologia Protohistorica. Dit artikel omvatte bij publicatie enkel het eerste deel van de opgraving. Hoewel tijdens deze fase sporen uit meerdere tijdsvakken werden aangetroffen, focust dit artikel enkel op de sporen uit de ijzertijd (800 - 50 v.C.).

Met dit artikel kan ik aantonen dat ik mij ook kan uitdrukken voor een specifiek vakpubliek, gebruik makend van het daarbij horende jargon. Het opzet van het artikel is een wetenschappelijk onderbouwde status quaestiones te geven van de opgraving, waaruit andere onderzoekers duidelijke en bruikbare informatie kunnen putten.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Artikel Lunula Archaeologia Protohistorica

Training over Sass voor een groep eerstejaars van de IT Factory

Omschrijving

In het kader van het vak PO2 tijdens het tweede jaar van de opleiding IT Factory aan de Thomas More Hogeschool te Geel, werd gevraagd een training te geven over een onderwerp dat gelieerd is met IT.

In ons enthousiasme contacteerde ik mevr. Ann Hannes, docent webdesign in de opleiding of ik samen met twee collega's (Mattia Andronico en Maarten De Weerdt) deze opleiding eventueel aan studenten van het eerste jaar zou kunnen geven.

Als onderwerp werd een introductie Sass gekozen, gecombineerd met het aanleren van de compiler Koala en de integratie van Sass in het Bootstrap framework. De volledige lesvoorbereiding, met zowel de content als de oefeningen en startbestanden, werd door de lesgevers opgesteld, waarna deze ter controle aan de verantwoordelijk docent werden voorgelegd.

Het lesmoment ging door op maandg 13/03/17 van 14u30 tot 17u30 voor een groep van 30 ijverige studenten.

Met het bijgevoegde reflectieverslag kan ik aantonen dat ik eindgebruikers kan opleiden en ondersteunen. Ook toont dit aan dat ik mij mondeling goed duidelijk kan maken voor een bepaalde doelgroep. Bijgevoegd is er een evaluatie van de docent en de studenten van het lesgebeuren.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Verslag en evaluatie training Sass

BITS! Magazine - Wat brengt 2020?

Omschrijving

Voor het vak Business Essentials werd gevraagd een magazine te maken over de toekomst van de IT in 2020. Hiervoor werden we opgedeeld in teams van 4 studenten, waarbij mijn medestudenten mij als hoofdredacteur aanduidden.

Elk teamlid kreeg de taak een artikel te schrijven over één van de deelrichtingen van de IT Factory, waarbij mijn artikel over de deelrichting App ging. Daarnaast kreeg één student de verantwoordelijkheid over de grafische vormgeving, één over de advertenties in het magazine en één over de vacatures. Ikzelf diende een editoriaal te schrijven die het tijdschrift inluidde.

Er heerste een goede synergie tussen de leden van mijn team, maar bij moeilijke punten lag de verantwoordelijkheid als teamleider bij mij om de knopen door te hakken.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik schriftelijk goed kan communiceren voor een gekozen doelpubliek. De doelgroep van het magazine is de IT professional en de gevorderde hobbyist.

Ook kan ik hiermee staven dat ik als eindredacteur redactievergaderingen kan voorzitten en tot een goed einde kan brengen.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

BITS! Magazine

ASML project scope en high level planning van de stage.

Omschrijving

De eerste (deel)opdracht van mijn stage bestond in het uittekenen van een project scope en een planning om de 13 weken in te vullen. De scope omvatte high-level krijtlijnen waarbinnen de stageopdracht uitgevoerd diende te worden. Daarenboven zijn een aantal deliverables opgelijst die op bepaalde tijdstippen opgeleverd moesten worden. Deze deliverables, veelal tekstdocumenten, werden uiteindelijk niet als aparte elementen afgeleverd, maar telkens toegevoegd in het grote eindverslag.

De planning werd opgemaakt in Excel en gebaseerd op de onderdelen die in de scope aangehaald werden. Telkens werd een deliverable toegevoegd, hetgeen wel afgebakende entiteiten creëert. Tijdens de uitwerking werd de planning aangepast om te fungeren als progress tracker.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik projectmatig en planmatig kan werken.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Project scope

Afbeelding

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Planning stage

Inleiding en teamsamenstelling vlakdekkende opgraving Geel - Eikevelden

Omschrijving

Tussen Mei 2011 en Juni 2012 werd er aan de EIkevelden te Geel een archeologische opgraving uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van nieuwe voetbalterreinen. Op deze opgraving heb ik vanaf de eerste werkdag de taak als projectleider uitgeoefend over een multidisciplinair team van onder meer archeologen, veldtechnici, een fysisch geograaf, vondstdeskundigen, een fysisch anthropologe en macro biologen.

Deze mensen hadden verschillende opleidingsniveau's van humaniora over master tot doctor. Hierdoor diende de communicatie over taakverdeling en te volgen procedures soms aangepast te worden. Ook de coaching van de stagestudenten vergde een aangepaste aanpak en intensievere feedback.

Hoewel Tom Deville als vergunninghouder op de eerste twee vergunningen staat, was dit slechts in naam en noodzakelijk door administratieve redenen. De dagelijkse leiding van de site rustte vanaf de eerste dag bij mij.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik meer dan eenvoudige leidinggevende taken kan uitvoeren en een hoog gekwalificeerd team van ervaren mensen kan aansturen en dit gedurende een langere periode.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Inleiding en teamsamenstelling Geel - Eikevelden

PHP project Johari venster voor bijzondere jeugdzorg

Omschrijving

Tijdens het tweede semester van het tweede jaar werd gevraagd een project uit te werken in PHP. Het onderwerp van mijn project was een applicatie voor een bijzondere jeugdzorg instelling, waarmee begeleiders een toepassing genaamd 'Johari' konden gebruiken.

Ook deze opdracht was een teamgebeuren en er werd gevraagd om verder te werken op de planning die opgesteld werd tijdens de projectweek aan het begin van het semester. Als bewijsstuk heb ik enkele schermen toegevoegd die ikzelf uitgewerkt heb. Indien u het volledige project wilt bekijken, dan kan dit via onderstaande link met onderstaande login en paswoord gegevens.

Rol Loginnaam Paswoord
Admin admin abc123
Begeleider begeleider def456
Coach coach ghi789

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik opdrachten planmatig en projectmatig kan aanpakken. Hoewel onze initiële planning compleet overhoop gehaald werd door misschattingen en onderschattingen, streven we toch om onze deadline te halen. Ook kan ik wederom aantonen dat ik als projectleider een team goed kan sturen om targets te halen.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Screenshots van verschillende vensters

Website

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

PHP project website

Archeologische projectenlijst Dirk Mervis

Omschrijving

De hieronder gelinkte archeologische projectenlijst omvat alle projecten die ik vanaf het begin van mijn carrière uitgevoerd heb. Een dergelijke lijst was vereist vanuit de Vlaamse Overheid om de nodige vergunningen te verkrijgen voor het uitvoeren van archeologische projecten.

In de projecten met werkdagen in de rapportage/uitwerking nam ik de rol van projectleider op. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitwerking en rapportage van veldonderzoek conform de archeologische vergunning. De GIS realisaties zijn deels voor projecten waarvan ik het leiderschap had uitgevoerd en deels voor projecten van collega's.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat projectmatig werken in alle aspecten van het woord reeds lange tijd eigen zijn voor mij. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor kostenbeheersing, werkverdeling, communicatie, dagelijkse planning, en alle andere aspecten die met projectmanagement samen hangen.

Meer informatie

PDF Exceldocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Projectenlijst Dirk Mervis

Projectvooruitgang stage en weekrapporten

Omschrijving

Het allereerste onderdeel van mijn stageopdracht bestond uit het bepalen van de juiste scope voor het project. Samen met de scope bepaling werd ook een tijdsschema opgesteld waarbij per week een aantal targets en deliverables werden opgelijst.

Tijdens de uitvoering van de stage hield ik per week een klein verslag bij van wat ik dag per dag heb gedaan. Dit om feedback te kunnen voorzien naar mijn stagementor en -begeleider, maar ook om zelf een beeld te blijven houden op de vooruitgang van de stage.

Het tijdsschema paste ik aan en daar hield ik met verschillende kleuren bij aan welk onderdeel ik welke dag heb gewerkt. Zo kan ik naar het volgende project toe een betere inschatting maken van welk onderdeel meer tijd vergt en welke onderdelen vlotter verlopen. Het overzicht gaf ook in één oogopslag weer hoeveel tijd er nog over was en wat er nog te doen was, zodat de resterende tijd zo efficiënt mogelijk ingedeeld kon worden.

Deze zelfevaluatie stelde mij in staat mezelf bij te sturen waar nodig en zorgde voor een efficiënte werkmethode.

Meer informatie

Afbeelding

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Projectvooruitgang stage

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Weekrapport van 12/03/18 - 15/03/18

Opgravingsverslag vlakdekkende opgraving Geel - Eikevelden

Omschrijving

Tussen Mei 2011 en Juni 2012 werd er aan de EIkevelden te Geel een archeologische opgraving uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van nieuwe voetbalterreinen. Op deze opgraving heb ik vanaf de eerste werkdag de taak als projectleider uitgeoefend.

Het rapport Geel - Eikevelden is een weerslag van de resultaten van deze opgraving met een duiding van methodiek, resultaten en bedenkingen.

De tekst is, met uitstluiting van het deel aardewerk en natuurwetenschappen, volledig van mijn hand. Het rapport bevat mijn visie op de site.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik zowel zelfstandig (de rapportage) als in team kan werken (de opgravingscampagne). Daarnaast kan ik ook aantonen dat ik efficiënt kan werken (de gebruikte methodiek - p.21 tot 28) en dat ik mijn verantwoordelijkheid neem voor de resultaten (mijn naam staat op de cover van het document als hoofdauteur).

Ook toont dit document aan dat ik mijn eigen werkwijze evalueer en in vraag stel. Indien nodig worden er ook aanpassingen doorgevoerd waar nodig. (p.68) Waar er gaten in mijn kennis zijn, tracht ik deze op te vullen met externe deskundigheid (p. 29 - 45, p. 175 - 307, p. 308 - 442).

Tenslotte kan ik aantonen dat ik rekening hou met de economische aspecten. Als projectleider werd mij een bepaald budget ter beschikking gesteld, waarbinnen de kosten van de opgraving moesten vallen. Hiermee moest het veldwerk, het extra onderzoek en de rapportage bekostigd worden. Als projectleider viel mij ook alle communicatie met de opdrachtgever, overheid, lokale overheden en de pers te beurt.

Meer informatie

Online boek

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Opgravingsverslag Geel - Eikevelden

Certificaat online cursus Python

Omschrijving

In het kader van permanente vorming tijdens het derde jaar werd gevraagd een cursus te volgen. Het onderwerp van de cursus was vrij te bepalen, het enige verplichte criterium was dat de cursus iets met de opleiding te maken moest hebben.

Aangezien ik al eerder tegen mijn beperkte kennis van Python aangelopen was, besloot ik een cursus te volgen die, door eerst wat algemene programmeerkennis aan te brengen en dan door het maken van 10 werkende programma's, de verwachtte kennis over Python moest overdragen.

De cursus volgde ik bij Udemy en noemde: "The Python Mega Course: Build 10 Real World Applications". Op 16 februari 2018 rondde ik deze af en kreeg ik het bijbehorende certificaat ter bevestiging.

Met dit bewijsstuk kan ik aantonen dat ik bereid ben levenslang te leren en eventuele lacunes in mijn kennis op te lossen door extra cursussen te volgen.

Meer informatie

Website

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Udemy

Website

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

The Python Mega Course: Build 10 Real World Applications

Neerslagwerk van de stage bij ASML

Omschrijving

In de project scope, die werd opgemaakt bij aanvang van de stage, werd vastgelegd dat bij afronding van elk onderdeel een deliverable diende opgeleverd te worden. Echter tijdens de eerste week werd besloten dat, in plaats van telkens kleine deeldocumenten, één groot einddocument werd opgeleverd, waaraan telkens bij het einde van een onderdeel één of meerdere hoofdstukken werden toegevoegd. Dit omdat vanuit de hogeschool werd gevraagd iets van realisatiedocument op te leveren. Het herwerken van de deeldeliverables naar een realisatiedocument zou extra verloren tijd betekenen, die door het aanvullen van één bestand uitgespaard kon worden.

Het einddocument bevat een volledig naslagwerk van de dertien stageweken en kan als handleiding gebruikt worden voor de collega's die verder gaan werken aan dit project. Het bevat alle gebruikte tools en gevolgde denkpaden, met een gepaste motivatie waarvoor een bepaald idee net wel of niet uitgewerkt werd. Daarnaast bevat het een aantal aanknopingspunten in de vorm van een aantal actiepunten waarop verder gewerkt kan worden om de adoptiegraad van BI bij ASML verder te verhogen.

Tot slot werd de uitgebreide literatuurlijst en een fysieke neerslag van alle afgenomen artikels, ontvangen emailantwoorden en scripts toegevoegd om ook hierin traceerbaarheid te kunnen verzekeren.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Realisatiedocument stage Dirk Mervis

Neerslagwerk van de stage bij ASML

Omschrijving

In de project scope, die werd opgemaakt bij aanvang van de stage, werd vastgelegd dat bij afronding van elk onderdeel een deliverable diende opgeleverd te worden. Echter tijdens de eerste week werd besloten dat, in plaats van telkens kleine deeldocumenten, één groot einddocument werd opgeleverd, waaraan telkens bij het einde van een onderdeel één of meerdere hoofdstukken werden toegevoegd. Dit omdat vanuit de hogeschool werd gevraagd iets van realisatiedocument op te leveren. Het herwerken van de deeldeliverables naar een realisatiedocument zou extra verloren tijd betekenen, die door het aanvullen van één bestand uitgespaard kon worden.

Het einddocument bevat een volledig naslagwerk van de dertien stageweken en kan als handleiding gebruikt worden voor de collega's die verder gaan werken aan dit project. Het bevat alle gebruikte tools en gevolgde denkpaden, met een gepaste motivatie waarvoor een bepaald idee net wel of niet uitgewerkt werd. Daarnaast bevat het een aantal aanknopingspunten in de vorm van een aantal actiepunten waarop verder gewerkt kan worden om de adoptiegraad van BI bij ASML verder te verhogen.

Tot slot werd de uitgebreide literatuurlijst en een fysieke neerslag van alle afgenomen artikels, ontvangen emailantwoorden en scripts toegevoegd om ook hierin traceerbaarheid te kunnen verzekeren.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Plan van Aanpak

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Weekverslag van 12/03/18 tot 15/03/18

Roadmap met de voornaamste onderdelen van de stage Orginele high level planning van de dertien weken stage Orginele high level planning van de dertien weken stage

ASML - Wereldleider in lithografiemachines

Omschrijving

ASML is wereldleider voor het maken van lithografiemachines. Deze machines worden gebruikt om de complexe patronen, die de interne opbouw van een chip vormen, te etsen op een wafer van silicium.

Het bedrijf werd in 1984 opgericht als een joint venture tussen ASM International en Philips en was aanvankelijk gevestigd in een kleine houten barak op de toenmalige terreinen van Philips te Eindhoven. Een jaar later was deze tijdelijke constructie reeds te klein geworden en verhuisde ASML naar een nieuw futuristisch gebouw in de nabijgelegen buurgemeente Veldhoven.

Gestaag bleef ASML groeien en overnames in de VS en Azië zorgden ervoor dat het bedrijf een vaste voet aan de grond kreeg op verschillende werelddelen. Een grote doorbraak kwam voor ASML in 2001 met de lancering van de TWINSCAN machine. De dual-stage technologie in deze machine betekende een optimalizatie van de productie capaciteit alsook een hogere accuraatheid voor de geëtste patronen.

De laatste nieuwe machine, de EUV, dateert van 2010 en betekent een nieuwe generatie high-tech machines die de leidersplaats van ASML in het lithografielandschap gaat consolideren.

Meer informatie

Website

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

ASML website

Overzicht van de ASML campus aan De Run 6501 Een ASML TWINSCAN NXT:1970Ci machine Enkele soorten wafers

Methodiek voor dataverzameling en verhoging adoptie

Omschrijving

Voor aanvang van de initiële meting van BI adoptie bij ASML, diende een theoretisch kader geschetst te worden waarbinnen gewerkt kon worden. Om dit te kunnen realiseren, werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd, waarbij er gefocust werd op de psychologische achtergrond van adoptie en meerbepaald van adoptie van software pakketten.

Zodoende werd het werk van C.K. Hou, Y.W. Chang, R. Skyrius en T. Azjen gevonden. Deze onderzoekers focussen zich specifiek op adoptie van BI toepassingen en gebruiken daarvoor methodes uit de toegepaste gedragspsychologie. Deze methodes omvatten vele theoretische modellen. Na evaluatie werd besloten dat het "decomposed Theory of Planned Behaviour" (dTPB) model het beste van toepassing was op de situatie bij ASML, en dit werd dan ook geselecteerd om als leidraad te dienen doorheen het verdere onderzoek.

Het werk van de vele andere onderzoekers dewelke in dit onderzoek geëvalueerd werden, werd echter niet genegeerd maar geïncorporeerd in het model voor ASML. Deze studie werd later ook gebruikt in de zoektocht naar ingrepen of ideeën die zouden kunnen werken voor de specifieke probleemstelling van ASML. Hierbij werd wel afgestapt van de wegingsfactoren die het dTPB aanvoert en werd er vooral gewerkt op de pijnpunten die uit de data collectie naar voor kwamen.

Een tweede literatuurstudie werd er uitgevoerd om een inzicht te krijgen in de verschillende methodes voor het bouwen en onderhouden van een online knowledge community. Ook hier werd een framework gevonden en gebruikt in de latere oplossingen. Dit framework is het "Knowledge Contribution Model" van Ye hetgeen eveneens zijn wortels vindt in de gedragspsychologie.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Analyse BI gebruikersadoptie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Building an online community

Balans met aantal tekstbronnen gelezen en de geselecteerde methodes de "decomposed Theory of Planned Behaviour" De FRA²ME methodologie van Protiviti

Methodiek voor dataverzameling en verhoging adoptie

Omschrijving

Mijn naam is Dirk Mervis. Ik ben 36 jaar en woonachtig te Lichtaart.

Ik heb reeds een professionele carrière achter de rug als assistent-landmeter (2007-2008) en als archeoloog-projecteider (2008-2015). Hiervoor heb ik een universitaire opleiding afgerond, waarbij ik de diploma's licentiaat in de archeologie en master in de archeologie (prehistorie) behaald heb.

Ik ben gelukkig getrouwd en heb twee schatten van kinderen.

Mijn belangrijkste hobby tijdens de afgelopen 18 jaar is stijldansen. De resterende vrije tijd wordt ingevuld met tuinieren en gamen.

Mijn belangrijkste troeven zijn een sterke motivatie om een taak of project tot een goed einde te brengen en dit in combinatie met het nodige geduld. Door mijn vooropleiding heb ik geleerd zeer punctueel deel- of totaalprojecten af te werken binnen de vooropgestelde deadlines. Hierbij heb ik een goed ontwikkeld inzicht om zaken te triëren volgens belangrijkheid.

Daarnaast heb ik goede communicatieve vaardigheden met een vlotte en goed ontwikkelde schrijfstijl en goede verbale vaardigheden.

Mijn voorafgaande carrière heeft mij ook geleerd een goede verstandhouding met klanten, dagelijkse besturen en overheden te onderhouden.

Ik koos voor de IT factory omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Deze carrièreswitch werd mede gestimuleerd door de sluiting van mijn laatste tewerkstellingsplek.

Foto Dirk Mervis

Mijn curriculum tot hier toe

Omschrijving

Archeologie

Tussen 2001 en 2007 volgde ik aan de KULeuven de opleiding archeologie, waarbij ik het diploma 'Licentiaat in de Archeologie' behaalde.

Na mijn afstuderen ben ik, na een kort intermezzo, aan de slag gegaan als archeoloog. Enkele van mijn belangrijkste wapenfeiten zijn:

  • Leuven - Bottelarij (2015)
  • Diest - Demer fase 2 (2013)
  • Geel - Eikevelden (2011-2013)
  • Ruiselede - Ommegangstraat (2010)

IT Factory

Sinds september 2015 ben ik voltijds student aan de Thomas More hogeschool te Geel. Hierbij heb ik gekozen voor mijn tweede interesseveld, namelijk computers en IT.

Momenteel is het schooljaar nog steeds lopende. Ook hier heb ik reeds enkele mooie resultaten op mijn palmares:

Competenties

Als student van de IT factory werk ik tijdens mijn opleiding aan 6 belangrijke competenties. In dit portfolio bewijs ik hoe ver ik op dit moment sta.

Hiernaast vind je in 1 oogopslag wat mijn niveau nu is:

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Curriculum Vitae

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Archeologische projectenlijst

Overzicht competenties

Dataverzameling door survey en andere methodes

Omschrijving

Vanaf de tweede week van de stage werd gestart met de verzameling van data voor verder onderzoek. Een eerste fase bestond uit het rondsturen van een survey op SurveyGizmo. In deze survey werd gepeild naar ondermeer gebruik, tevredenheid, training, etc... In de laatste vraag van de survey werd gepolst of de collega interesse had in een opvolginterview om een aantal items verder uit te diepen.

De vervolginterviews werden daarna afgenomen tijdens een periode van twee weken. In totaal werden er vijf interviews afgenomen van collega's uit drie verschillende departementen. Dit om een homogeen beeld te krijgen van de problemen die per afdeling en algemeen heersen.

Vervolgens werd getracht extra informatie uit de antwoorden van de survey te krijgen door het toepassen van tekstanalyse met Python.

Tot slot werd ook nog getracht om data te verzamelen uit verschillende loggegevens van de verschillende BI tools. Zo werd voor BO Analsys for Office bijgehouden welke rapporten hoeveel clicks hadden en de hoeveelheid datatransfer per rapport. Voor Spotfire was bekend dat sommige rapporten met Access verbinding legden ipv met deftige databron.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Data verzamelen voor het verdere onderzoek - methodes

Databronnen gebruikt bij de stage

Analyse van de verzamelde data

Omschrijving

Om een beter zicht te krijgen op de resultaten van de survey, bouwde ik een rapport in TIBCO Spotfire, met acht dashboards.

De eerste zes dashboards focussen op een ander element van de onderliggende methodiek van de survey, de laatste twee bevatten correlaties tussen verschillende variabelen. Dit laatste om te trachten te achterhalen welk element of welke invalshoek een invloed heeft op de andere variabelen.

Uit deze dashboards kwam vooral naar voor dat, hoewel de meeste mensen het nut van BI tools inzagen en geen wezenlijk bezwaar hadden tegen het gebruik van dergelijke tools, verdere adoptie werd bemoeilijkt door een gebrek aan degelijke training en het vinden van bruikbare informatie na de training voor verdere ontwikkeling van de skillset. Dit laatste werd aangegeven kon in de vorm van een online knowledge community of een referentiewerk.

Een zelfde signaal werd gegeven in de afgenomen interviews. Ook hier kwam zeer prominent naar voor dat mensen op zoek zijn naar een goede training en dat het enige bruikbare hulpkanaal vandaag de dag collega's zijn. Daarbij komt nog dat de geïnterviewde collega's aangaven dat ze soms geen antwoord kregen op hun vragen aan collega's, omdat deze laatsten het zo druk hadden met het beantwoorden van andere vragen en hun eigen werk. Hierdoor wordt ook telkens het persoonlijke werk- en ontwikkeltraject belemmerd, hetgeen weer een negatieve invloed heeft op de adoptie van BI omdat noodzakelijkerwijs dan teruggegrepen wordt naar oude gekende systemen.

Tot slot kwam uit het onderzoek van de loggegevens aan het licht dat mensen de oude systemen blijven gebruiken omdat ze, zoals eerder vermeld de nieuwe te weinig kennen, maar ook omdat elke change die bij IT aangevraagd moet worden te lang duurt en te veel geld kost. Hierin zit een serieus actiepunt voor IT.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Resultaten van de survey en tekst analyse

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Resultaten van de interview analyse

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Resultaten van de logdata analyse

Het eerste dashboard van het Survey Report Het vierde dashboard van het Survey Report Andere resultaten van data analyse

Implementatie van adoptieverhogende methodes

Omschrijving

Dankzij de verzamelde data van een survey en uit additionele captatiemethodes konden er methodes voorgesteld worden die de adoptie van BI bij ASML konden verhogen. Deze methodes werden gevat in onderstaand schema. Centraal staat het startpunt van het ganse werkprogramma, namelijk werken op de visibiliteit van BI binnen de organisatie. Dit kan door een nieuwe portaal en door regelmatige meetups waarbij kennis wordt gedeeld.

Vervolgens bleek uit de survey dat training en het zoeken naar hulp bij problemen twee vaak voorkomende problemen waren. Hierrond werden ook aanbevelingen gedaan. Tijdens de uitgevoerde interviews bleek dat sommige departementen problemen hadden met de stabiliteit van de rapportage. Vooral tijdens piekmomenten bleek dat sommige rapporten, die op die momenten veelvuldig gebruikt worden, niet aan de vraag kunnen voldoen. Aangezien vertrouwen in een platform primordiaal is voor het gebruik ervan werd dit werkpunt dus ook in het verbetermodel opgenomen.

Tot slot werden er ook werkpunten opgelijst met betrekking tot efficientie en controle. Efficiëntie stelt de eindgebruikers in staat meer voldoening te halen uit hun gepresteerde rapportage, door onder meer het implementeren van versie controle of een gestandardiseerd, algemeen aanvaard, sjabloon.

Controle aan de andere kant stelt IT in staat een beter zicht te krijgen op het gebruik van BI waardoor ze beter kunnen inschatten waar de pijnpunten liggen en hiervoor efficiëntere oplossingen kunnen voorzien.

Als één van de oplossingen voor de verhoging van de BI adoptie bij ASML werd voorgesteld een nieuwe portaalsite in te richten voor het Big Data & Advanced Analytics Competence Center. Deze nieuwe portaalsite gaf zowel de nieuwe interne structuur weer die sinds 1 mei 2018 in gebruik is, als de verschillende value streams en platformen die worden ondersteund door het BDA CC.

Deze onderverdeling stelt de business gebruiker in staat te navigeren in twee dimensies. Allereerst kunnen mensen die informatie zoeken over een bepaalde value stream deze vinden bovenaan de tabel. Door te klikken op de categorienaam wordt een nieuw emailvenster geopened naar de value stream owner om zo vragen gericht te bundelen. Standaard wordt het onderwerp ingevuld met "<BDA Portal> Request for Information" om zo aan te geven dat de mail gegenereerd werd door gebruik te maken van de portaalsite.

Onderaan kunnen gebruikers informatie vinden over de verschillende platformen die IT aanbiedt. Zo kunnen ook gebruikers die enkel iets over Spotfire of High Performance Computing zoeken snel geholpen worden.

Tot slot werden de bestaande addins herschikt om bepaalde content meer te profileren. Zo kregen de nieuws topics een prominentere plaats en werden de events ook meer geprofileerd.

Meer informatie

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Voorstellen voor de verhoging van BI adoptie bij ASML

PDF tekstdocument

Klik op onderstaande link om het bewijsstuk te openen:

Nieuwe portaalsite voor de BDA CC afdeling

Voorstel voor BI adoptie verhogende maatregelen De oude portaalsite van de BDA afdeling De nieuwe portaalsite van de BDA afdeling